Cô Amy Shields

Cố Vấn Học Thuật/ Giáo Vụ

Cô Shields là Cố vấn Học thuật kiêm Giáo vụ của Học viện Life Prep.