Cô Hala Brake

Giáo Viên Lớp 2 & 3/ Giáo Viên Bộ Môn Toán Cấp 2 & 3

Cô Hala Brake là giáo viên lớp 2 & 3, giáo viên bộ môn Toán cấp 2 & 3  của Học viện Life Prep.