Cô Tammy Lewis

Giáo Viên Toán/ Giám Đốc Bộ Phận Kỷ Yếu

Cô Tammy Lewis là giáo viên bộ môn Toán và Giám đốc Bộ phận Kỷ Yếu của Học viện Life Prep.