Điều Kiện Học Bổng:

  • Điểm học lực: từ 8.0 trở lên
  • Năng lực tiếng Anh: Học sinh đậu kỳ thi năng lực tiếng anh tiêu chuẩn
  • Phỏng vấn trực tiếp
  • Bài luận văn về kế hoạch và mục tiêu học tập
  • Các thành tích cá nhân khác (nếu có)

Hồ sơ học bổng gửi về hộp thư: scholarships@lifeprep.edu.vn