Thầy Jesse Fillenworth

Mục Sư Trường Học

Thầy Jesse Fillenworth là Quản lý Nhà thờ kiêm Mục sư trường học tại Học viện Life Prep.