Thầy Terry Waves

Giáo Viên Môn Kinh Thánh Căn Bản

Thầy Terry Waves là giáo viên môn Kinh Thánh căn bản tại Học viện Life Prep, dành cho những học sinh theo đạo.