Học viện Life Prep có 2 đợt nhập học chính trong năm:

  • Kỳ nhập học mùa thu: 08/09
  • Kỳ nhập học mùa xuân: 15/01